POLONIA BIZNES CUP

Szybki kontakt

Kępiński Klub Sportowy Polonia

Aleja Marcinkowskiego 13a
63-600 Kępno

Email:
klub@kkspolonia.pl

Regulamin

Regulamin

I. Informacje ogólne
1. Turniej jest organizowany z inicjatywy Kępińskiego Klubu Sportowego „POLONIA”, Aleje Marcinkowskiego 13a, 63-600 Kępno, zwanym w dalszej części organizatorem. Partnerami turnieju jest Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji.
2. Zawody rozgrywane są na obiektach Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – boiska ze sztuczną nawierzchnią oraz Stadionie Miejskim w Kępnie (63-600 Kępno, ul. Walki Młodych 9).
3. Turniej zostanie rozegrany w sobotę 24 czerwca 2017 roku.
4. Zgłoszenia drużyn przyjmowane są do 16 czerwca 2017 roku.

II. Cele turnieju:
1. Wyłonienie najlepszych zespołów reprezentowanych przez dane firmy.
2. Budowanie pozytywnego wizerunku firm poprzez marketing sportowy i poprzez sport.
3. Propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu i wypoczynku.
4. Integracja pracowników oraz pozyskiwanie nowych kontaktów.
5. Popularyzacja działalności KKS „POLONIA”.
6. Popularyzacja regionu i ośrodków sportowych na których rozgrywany jest turniej.

III. Warunki uczestnictwa
1. W turnieju mogą brać udział firmy - zakłady pracy.
2. Niezbędnym warunkiem jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go do organizatora (63-600 Kępno, Al. Marcinkowskiego 13a lub e-mail: poloniakepno@gmail.com)
3. Dokonanie płatności na podstawie wystawionej faktury. Opłata wpisowa wynosi 400,00 zł netto.
4. Zgłaszany zespół musi liczyć minimalnie 7, a maksymalnie 12 zawodników.
5. Dostarczenie listy zgłoszeniowej zawodników najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem turnieju.
6. Za przeciwskazania zdrowotne do udziału w turnieju oraz wynikające z tego powodu konsekwencje zdrowotne i prawne odpowiada zainteresowany zawodnik/firma.
7. W turnieju mogą brać udział zespoły składające się z osób wyrażających gotowość do reprezentowania danej firmy. Uczestnicy nie muszą być zatrudnieni w przedsiębiorstwie.
8. Każdy zawodnik może reprezentować tylko jedną firmę podczas zawodów.
9. W zawodach mogą brać udział zawodnicy, którzy ukończyli 16 rok życia.

IV. System rozgrywek
1. System rozgrywek jest uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn zostanie ogłoszony podczas spotkania organizacyjno-technicznego.
2. Spotkanie odbędzie się bezpośrednio przed rozpoczęciem turnieju.
3. Godzina rozpoczęcia zostanie podana na 7 dni przed zawodami.
4. W przypadku zakończenia meczu wynikiem remisowym (dot. tylko fazy pucharowej) drużyny wykonują serię po 3 rzuty karne każda. Jeżeli po rozegraniu serii rzutów karnych żadna z drużyn nie osiągnęła przewagi bramkowej, wówczas przeprowadza się serię następnych rzutów karnych z tym, że odbywają się one na przemian do momentu zdobycia przewagi po danej rundzie rzutów karnych. Za każdym razem rzut karny wykonuje inny zawodnik. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy każdy z zawodników wykonał już rzut karny, a wynik nadal pozostaje nierozstrzygnięty.
5. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie drużyny, o zajętym miejscu decyduje w kolejności:
a. Wynik bezpośredniego spotkania;
b. Korzystniejsza różnica bramek;
c. Większa liczba strzelonych bramek;
d. Rzuty karne pomiędzy zainteresowanymi zespołami.
6. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez trzy drużyny lub więcej drużyn, o zajętym miejscu decyduje w kolejności:
a. mała tabela zawierająca wyniki bezpośrednich spotkań pomiędzy zainteresowanymi drużynami,
b. korzystniejsza różnica bramek,
c. większa liczba strzelonych bramek,
d. rzuty karne pomiędzy zainteresowanymi zespołami.
7. Jeżeli na danym etapie turnieju przewidziana jest faza pucharowa zawsze awansują do niej 4, 8 lub 16 drużyn.
8. W przypadku gdy w celu wyłonienia zespołów awansujących do fazy pucharowej potrzebne jest porównanie bilansów zespołów, które zajęły takie same miejsca w swoich grupach tworzy się dodatkową tabelę, gdzie o ich miejscach decydują w kolejności:
a. liczba zdobytych punktów w rozgrywkach grupowych,
b. korzystniejsza różnica bramek,
c. większa liczba strzelonych bramek,
d. rzuty karne pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
9. Jeżeli konieczne jest porównanie bilansów zespołów zajmujących to samo miejsce w grupach różniących się liczbą drużyn, na potrzeby utworzenia tabeli, o której mowa w punkcie IV.8 niniejszego regulaminu drużynom z grup liczących więcej drużyn odejmuje się wynik za spotkanie rozegrane z drużyną, która w tej grupie zajęła ostatnie miejsce.
10. Czas trwania poszczególnych spotkaniach uzależniony jest od ilość drużyn uczestniczących.
11. Turniej będzie rozgrywany na bramkach o wymiarach 5m x 2m. Zawody będą rozgrywane na boiskach o wymiarach: długość – od 54m do 65m oraz szerokość – od 35m do 45m.
12. W czasie spotkania obowiązują zmiany powrotne we właściwej strefie zmian przy linii środkowej boiska.
13. Drużyna nieprzestrzegająca postanowień niniejszego regulaminu zostanie wykluczona z rozgrywek na podstawie decyzji Organizatora. W takim przypadku spotkania rozegrane przez wykluczoną drużynę zostaną automatycznie zweryfikowane stosunkiem bramek 3:0 na korzyść drużyny przeciwnej. Powodem dyskwalifikacji drużyny może być również rażąco niesportowe zachowanie osoby/osób związanych z drużyną.
14. W trakcie turnieju obsadę sędziowską stanowi jeden sędzia na boisku.
15. W trakcie trwania Turnieju stosuje się przepisy gry Polskiego Związku Piłki Nożnej z wyjątkami:
a. Nie obowiązują przepisy dotyczące pozycji spalonej.
b. Odległość muru od piłki przy stałych fragmentach gry wynosi 5 m. Przy wrzucie z autu odległość przeciwnika wynosi 3 m.
c. Rzut karny wykonuje się z odległości 9m od środka linii bramkowej.
d. Rozpoczęcie i wznowienie gry ze środka boiska traktowane jest jako rzut wolny pośredni.
e. Piłka z rozpoczęcia/wznowienia gry może zostać zagrana do tyłu.
f. Rzut wolny: bramkę bezpośrednio można zdobyć tylko z połowy przeciwnika. Odległość muru 5 m.
g. Rzut od bramki jest wybijany z tzw. „piątki” (czyli z piłki nieruchomo stojącej na ziemi w obrębie pola karnego). Piłka musi opuścić pole karne.
h. Rzut od bramki wybijany jest z „piątki” tylko w obrębie własnej połowy (piłka musi dotknąć podłoża na własnej połowie).
i. Bramkarz po chwycie piłki z akcji wprowadza piłkę tylko w obrębie własnej połowy. Piłka wprowadzona do gry przez bramkarza nie może przekroczyć linii środkowej boiska.
j. Za złe wprowadzenie piłki przez bramkarza przyznaje się drużynie przeciwnej rzut wolny pośredni, wykonywany z linii środkowej boiska z miejsca jej przekroczenia.
k. Stosuje się następujące kary dyscyplinarne:
• czasowe wykluczenie zawodnika z gry na 2 minuty
• czerwona kartka – wykluczenie zawodnika z gry do końca danego spotkania za wybitnie niesportowe zachowanie (zespół po 2 minutach gra w komplecie).

V. Nagrody
1. Trzy najlepsze zespoły otrzymają puchary.
2. Organizator uhonoruje najlepszego zawodnika, najlepszego strzelca oraz najlepszego bramkarza.
3. Każdy zespół otrzymuje pamiątkowy certyfikat udziału.
4. Organizator przewiduje także dodatkowe nagrody rzeczowe.

VI. Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikających z tego powodu wypadków i urazów.
2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za śmierć uczestników podczas rozgrywek niezależnie od przyczyny.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i konsekwencje wynikające z działań osób trzecich oraz uczestników rozgrywek w tym konsekwencje rękoczynów.
4. Organizator, nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie organizacji turnieju.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie w dowolnym czasie. W celu zmiany i aktualizacji obowiązującego regulaminu organizator zobligowany jest do uprzedniego poinformowania o tym fakcie zainteresowane strony/drużyny uczestniczące w turnieju.
6. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy PZPN. Ostateczna decyzja należy do Organizatora.
7. Organizator zapewnia opiekę medyczną, wyżywienie dla uczestników oraz wodę mineralną.
8. Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator
9. Organizator i partnerzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania danych osobowych i wizerunku zawodników grających w rozgrywkach Polonia Biznes Cup dla celów marketingowych oraz przetwarzanie danych osobowych zawodników na potrzeby turnieju Polonia Biznes Cup (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 poz.883)
10. Niniejszy regulamin obowiązuje na czas trwania turnieju Polonia Biznes Cup